Laatste foto's

De ouderlingen hebben een aantal taken in de gemeente van Christus.

Zo zijn zij degenen, die samen met de predikant het pastoraat vormgeven.

Ook zijn zij ambtelijk verantwoordelijk voor en aanwezig bij de kerkdiensten.

Tenslotte is het aan hen te waken over wat in onze gemeenschap inhoudelijk aan bod komt. Met andere woorden: de ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de 'leer' die hier verkondigd wordt, en hebben dus het opzicht over de gemeente en het geloofsonderricht.

Zij hebben geen bemoeienis met de financiën van de ge­meente. In de Protestantse Gemeente van Herveld zijn er bij voltallige bezetting zeven ouderlingen, waarvan één jeugdouderling en één scriba.

PASTORAAT.

"Pastoraat". Dat woord heeft te maken met "pastor", Latijn voor "herder". Pastorale gesprekken zijn dus ontmoetingen met een 'herder' in de gemeente. Daarbij denken velen  misschien gelijk aan de predikant, maar ook de ouderlingen zijn voor die taak aangesteld. Zij hebben evenals de predikant geheimhoudingsplicht, wat wil zeggen dat u in vertrouwen met hen kunt delen wat u op uw hart heeft. Een pastorale ontmoeting is niet per se alleen dan geslaagd, als we het kunnen hebben over het kerkewerk. Wel heeft u in dit gesprek natuurlijk alle gelegenheid ook uw geloofsvragen, -vreugden en -zekerheden te delen met de ouderling of predikant. Hij of zij heeft ook de mogelijkheid, het besprokene samen in gebed bij God te brengen. Zo willen we elkaar tot een (geestelijke) hand en voet zijn.

Op het moment is het pastoraat als volgt georganiseerd

A. Pastoraat ten behoeve van mensen in zorgcentrum de 'Hoge Hof' te Herveld. Om de bewoners van de 'Hoge Hof' volop de mogelijkheid te bieden een geestelijk gesprek aan te gaan, is er een ouderling die zich speciaal richt op dit tehuis. Deze ouderling coördineert ook het bezoekwerk; verschillende bezoekers uit de kerkelijke gemeente van (onder andere maar niet alleen) Herveld hebben één of meerdere bewoners, waar ze één keer per maand op bezoek gaan. U bent welkom om u hiervoor op te geven!

Elke vrijdagavond, om half zeven, wordt er een korte kerkdienst (weeksluiting) gehouden in de kerkzaal. De predikanten van Herveld en van de omliggende kerkelijke gemeenten waarvandaan de bewoners afkomstig zijn, gaan in deze weeksluitingen voor. Zo kan bijna iedere bewoner de predikant uit zijn of haar gemeente van herkomst regelmatig beluisteren. Vier maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Er is een groep vrijwillig(st)ers uit de kerk die om beurten elke vrijdagavond aanwezig is, om bewoners die moeilijk lopen, naar de kerkzaal te begeleiden.

In de 'Zonnehof', de gesloten afdeling voor niet zelfstandig functionerende en dementerende bejaarden, wordt sinds 2009 ook een oecumenische kerkdienst gehouden.

Tweemaal per jaar wordt in samenwerking met de Rooms-katholieke parochie een oecumenische themamiddag georganiseerd. Voor bewoners en belangstellenden van de Hofstaete, het nabijgelegen seniorencomplex, komen we bij elkaar rondom verschillende thema's die uit ons leven of het kerkelijke leven gegrepen zijn. Een greep uit de onderwerpen die al aan bod zijn geweest: 'Heb ik het wel goed gedaan?' - over kinderen die andere keuzes maken dan ik had verwacht of gehoopt. 'Ben ik er nog wel als ik er niet meer ben?' - over dood en voortbestaan. 'Taizé' - over de inspiratie van een oecumenisch klooster, en zo voort.

B. Pastoraat ten behoeve van de bewoners van 'Hofstaete'. De bewoners van 'Hofstaete' worden pastoraal begeleid door een ouderling die zich speciaal richt op dit seniorencomplex.

C. Pastoraat in de rest van de kerkgemeenschap. Naast de (wijk)ouderlingen zijn er in de wijken ook mensen vanuit de gemeente actief in het bezoekwerk. Deze bezoekgroep bestaat uit ongeveer tien bezoekers die gemeenteleden namens de kerk bezoeken. Dit kan gaan om ouderen of zij die alleen zijn (komen te staan), of zij die vanwege een concrete aanleiding bezoek op prijs stellen. Ook met 'nieuw-ingekomenen' - zij die van elders in onze gemeente zijn komen wonen, wordt namens de kerk even contact opgenomen door de wijkouderling.